Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các bài viết bổ sung để giúp bạn bắt đầu sử dụng Bộ công cụ VEX EXP hoặc Gói Lớp học.

Hãy sẵn sàng sử dụng Bộ VEX EXP của chúng tôi

Bắt đầu xây dựng

Bắt đầu viết mã với VEXcode EXP

Bắt đầu giảng dạy

Tài nguyên bổ sung

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: