Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các bài viết bổ sung để giúp bạn bắt đầu sử dụng Bộ công cụ VEX 123 hoặc Gói Lớp học.

Hãy sẵn sàng sử dụng Bộ VEX 123 mới của bạn

Bắt đầu viết mã bằng Robot VEX 123 hoặc Bộ mã hóa VEX

Bắt đầu viết mã với VEXcode 123

Bắt đầu giảng dạy

Tài nguyên bổ sung

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: