Biểu mẫu bán hàng VEX (W-9, Thư nguồn duy nhất, RMA)

Biểu mẫu.png

Mẫu W-9

 

Mẫu yêu cầu RMA của Hoa Kỳ

 

Thư nguồn duy nhất

W9.png   RMA1011.png   SoleSource.png

VEX Robotics W-9 cập nhật nhất để nhận dạng và chứng nhận người nộp thuế.

 

Gửi Biểu mẫu yêu cầu RMA để yêu cầu trả lại/thay thế các sản phẩm VEX đang được bảo hành.

Xem lại thông tin quan trọng liên quan đến trả lại & hướng dẫn tại đây.

 

  Bức thư này xác minh rằng sản phẩm của chúng tôi không có sẵn từ bất kỳ nguồn nào khác.

(Chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ)

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: