Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các bài viết bổ sung để giúp bạn bắt đầu sử dụng VEXcode VR.

Bắt đầu viết mã với VEXcode VR

Bắt đầu giảng dạy

Tài nguyên bổ sung

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: