Sử dụng Trình xem mã cho C++ trong VEXcode EXP

Sử dụng Code Viewer trong VEXcode EXP rất dễ dàng và hữu ích.


Cách mở Trình xem mã

Screen_Shot_2022-02-09_at_11.21.09_AM.png

Khởi chạy VEXcode EXP.

Screen_Shot_2022-02-09_at_11.22.45_AM.png

Nền tảng mặc định có giao diện Blocks.

Screen_Shot_2022-02-09_at_11.22.54_AM.png

Chọn biểu tượng Code Viewer để mở cửa sổ Code Viewer.

Screen_Shot_2022-04-18_at_11.19.56_AM.png

Cửa sổ Trình xem mã sẽ mở ra. Chọn nút "C++" ở cuối cửa sổ Code Viewer để hiển thị phiên bản C++ của dự án Blocks.

Screen_Shot_2022-04-18_at_11.23.08_AM.png

Ẩn cửa sổ Code Viewer khi hoàn tất bằng cách chọn mũi tên phải bên cạnh biểu tượng Trợ giúp.


Cách thêm lệnh văn bản bằng khối

Screen_Shot_2022-02-09_at_11.27.44_AM.png

Thêm khối [In] vào dự án.

Screen_Shot_2022-02-09_at_11.28.33_AM.png

Chọn biểu tượng Code Viewer để mở cửa sổ Code Viewer.

Screen_Shot_2022-04-18_at_11.26.18_AM.png

Lưu ý rằng lệnh print cũng sẽ được thêm vào cửa sổ Code Viewer.


Cách xóa lệnh văn bản bằng khối

Screen_Shot_2022-04-18_at_11.43.46_AM.png

Xóa khối [In] khỏi dự án VEXcode EXP.

Lưu ý: để biết thêm thông tin về cách xóa một khối, hãy xem bài viết Xóa khối từ Cơ sở Kiến thức.

Screen_Shot_2022-04-18_at_11.49.31_AM.png

Lưu ý rằng lệnh print cũng sẽ bị xóa khỏi cửa sổ Command Viewer.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: