Đảm bảo V5 Robot Brain được bật

Bật Bộ não Robot V5 bằng cách nhấn và giữ nút Home trên bộ não.

Nhấn vào biểu tượng Thiết bị

Nhấn vào biểu tượng Thiết bị

Nhấn vào biểu tượng não

Nhấn vào biểu tượng não

Xem các giá trị của bộ não

Xem các giá trị của bộ não

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: