Sử dụng Trình xem mã trong VEXcode EXP

Sử dụng Code Viewer trong VEXcode EXP rất dễ dàng và hữu ích.


Cách mở Trình xem mã

Screen_Shot_2022-10-04_at_2.59.01_PM.png

Khởi chạy VEXcode EXP

Screen_Shot_2022-10-04_at_2.10.24_PM.png

Nền tảng mặc định có giao diện Blocks.

Screen_Shot_2022-10-04_at_2.10.36_PM.png

Chọn biểu tượng Code Viewer để mở cửa sổ Code Viewer.

Screen_Shot_2022-10-04_at_2.11.10_PM.png

Cửa sổ Code Viewer hiển thị phiên bản C++ của dự án Blocks.

Screen_Shot_2022-10-04_at_1.56.13_PM.png

Nếu sử dụng VEX EXP Brain, bạn cũng có thể chọn "Python" từ menu dưới cùng để xem phiên bản Python của dự án Blocks.

Screen_Shot_2022-10-04_at_2.12.26_PM.png

Ẩn cửa sổ Code Viewer khi hoàn tất bằng cách chọn mũi tên phải bên cạnh biểu tượng Trợ giúp.


Cách thêm lệnh văn bản khi khối được thêm vào

Screen_Shot_2022-10-04_at_2.27.39_PM.png

Thêm khối [In] vào dự án.

Screen_Shot_2022-10-04_at_2.28.10_PM.png

Chọn biểu tượng Code Viewer để mở cửa sổ Code Viewer.

Screen_Shot_2022-10-04_at_2.31.09_PM.png

Lưu ý rằng lệnh print cũng sẽ được thêm vào cửa sổ Command Viewer.


Các lệnh văn bản bị xóa như thế nào khi các khối bị xóa

Screen_Shot_2022-10-04_at_2.32.23_PM.png

Xóa khối [In] khỏi dự án VEXcode EXP.

Lưu ý: để biết thêm thông tin về cách xóa một khối, hãy xem bài viết Xóa khối từ Thư viện VEX.

Screen_Shot_2022-10-04_at_2.33.20_PM.png

Lưu ý rằng lệnh print cũng sẽ bị xóa khỏi cửa sổ Command Viewer.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: