Cài đặt Trình cài đặt trình điều khiển thiết bị VEX cho VEX IQ

Ảnh chụp màn hình__14_.png

Đầu tiên, hãy tải xuống:

Trình điều khiển thiết bị VEX

Chọn biểu tượng Trình cài đặt trình điều khiển thiết bị VEX để khởi chạy Trình hướng dẫn InstallShield.

Lưu ý: Bạn có thể phải cấp quyền cho ứng dụng thực hiện các thay đổi đối với máy tính của mình.

Chào mừng.png

Trong lời nhắc InstallShield Wizard đầu tiên, hãy chọn nút "Tiếp theo".

User_Agreement.png

Đọc qua Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối và chọn bong bóng bên cạnh "Tôi chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép".

Sau đó chọn nút “Tiếp theo”.

Ready_to_Install.png

Chọn nút "Cài đặt".

Kết thúc.png

Chọn nút "Hoàn tất" để hoàn tất cài đặt Trình cài đặt trình điều khiển thiết bị VEX để đóng Trình hướng dẫn InstallShield.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: