Chạy chương trình người dùng - IQ Brain (thế hệ 1)

Não VEX IQ (thế hệ 1)

Các Chương trình Người dùng được tải xuống Brain có thể được tìm thấy ở một trong bốn vị trí dành cho Chương trình Người dùng, được đánh số 1, 2, 3 và 4 trong menu Chương trình.

5dc33bf6d75c0.png

LƯU Ý: Bộ não này có ba Chương trình người dùng được tải xuống: GraphicalProgram (Khe 1), MoveFastThenStop1 (Khe 3) và ScaledRectangle (Khe 4). Khe 2 không có Chương trình người dùng được tải xuống.

  • Tìm và chạy chương trình trong menu.
  • Chạy chương trình bằng cách nhấn nút Kiểm tra. Nó sẽ tự động bắt đầu chạy sau khi nhấn nút Kiểm tra.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: