VEX Robotics, Inc. là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Innovation First International, Inc., và đối với Hoa Kỳ là nhà cung cấp nguồn OEM duy nhất các linh kiện và vật tư VEX Robotics.

Luôn có thể tải xuống Thư nguồn duy nhất của VEX Robotics từ liên kết này.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: