Mở Dự án khối VEXcode EXP trên iPad

Người dùng có thể mở dự án trong VEXcode EXP theo nhiều cách khác nhau.


Mở một dự án hiện có

Open_Project.JPEG

Mở một dự án hiện có bằng cách chọn “Mở” từ menu Tệp.

Dự án_in_folder.jpeg

Sau đó, sử dụng giao diện iPad để điều hướng và mở dự án hiện có của bạn.


Mở một ví dụ

Open_Examples.JPEG

Mở bộ chọn dự án mẫu từ menu Tệp.

Ví dụ.PNG

Sau đó, chọn một dự án mẫu để mở nó.

  • Có các bộ lọc theo danh mục khối ở đầu cửa sổ để giúp việc chọn dự án dễ dàng hơn.

Lưu ý:Khi mở một dự án, sẽ xuất hiện lời nhắc yêu cầu lưu nếu dự án hiện tại chưa được lưu. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: