Đang tải dự án VEXcode EXP C++ trên trình duyệt Chrome

Đang tải một dự án hiện có

Ảnh chụp màn hình_2022-04-20_3.32.36_PM.png

Tải dự án hiện có bằng cách chọn 'Tải từ thiết bị của bạn' từ menu Tệp.

Ảnh chụp màn hình_2022-04-20_3.26.21_PM.png

Sử dụng giao diện của thiết bị để điều hướng và mở dự án hiện có của bạn. VEXcode EXP sẽ chỉ cho phép bạn mở các tệp có phần mở rộng tệp .expblocks, .exppython, hoặc .expcpp.


Đang tải một dự án mẫu

Ảnh chụp màn hình_2022-04-20_3.32.36_PM__1_.png

Mở một dự án mẫu bằng cách chọn 'Mở ví dụ' từ menu Tệp.

Eample_projects.png

Sau đó, chọn một dự án mẫu để mở nó.

Lưu ý: khi mở một dự án sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu lưu nếu dự án hiện tại chưa được lưu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: