Mở dự án VEXcode EXP C++ trên Windows

Người dùng có thể mở dự án trong VEXcode EXP theo nhiều cách khác nhau:

  • Mở một dự án hiện có
  • Mở một dự án gần đây
  • Mở một ví dụ

Mở một dự án hiện có

Open.png

Mở một dự án hiện có bằng cách chọn 'Mở' từ menu Tệp.

Drive_and_turn_2.png

Sau đó, sử dụng giao diện Windows để điều hướng và mở dự án hiện có của bạn.

Lưu ý: dự án VEXcode EXP C++ sẽ có đuôi file .expcpp.


Mở một dự án gần đây

Open_Recent.png

Mở danh sách các dự án gần đây từ menu Tệp.

Open_Recent_2.png

Sau đó, chọn một dự án gần đây để mở nó.


Mở một ví dụ

Open_Examples.png

Mở trình đơn Tệp và chọn 'Mở ví dụ.'

Eample_projects.png

Sau đó, chọn một dự án mẫu để mở nó.

Lưu ý: khi mở một dự án sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu lưu nếu dự án hiện tại chưa được lưu.

Để biết thêm thông tin về Dự án mẫu, hãy xem bài viết Sử dụng Dự án mẫu và Mẫu C++ trong Cơ sở Kiến thức.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: