Lưu dự án VEXcode EXP C++ trên trình duyệt Chrome

Ảnh chụp màn hình_2022-04-20_3.59.04_PM.png

Mở trình đơn Tệp và chọn 'Lưu vào thiết bị của bạn.'

Ảnh chụp màn hình_2022-04-20_3.58.20_PM.png

Điều hướng đến thư mục Tải xuống của thiết bị, bạn sẽ thấy một tệp có phần mở rộng .expcpp. Điều này có nghĩa là dự án của bạn đã được lưu thành công.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: