Lưu dự án VEXcode EXP C++ trên macOS

Khi làm việc trong VEXcode EXP, điều quan trọng là phải hiểu cách lưu dự án C++ trên thiết bị macOS.


Sử dụng 'Lưu'

Screen_Shot_2022-04-18_at_1.56.41_PM.png

Việc lưu dự án VEXcode EXP C++ thật dễ dàng. Đầu tiên, chọn cửa sổ tên dự án.

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.22.17_PM.png

Một cửa sổ hộp thoại Lưu sẽ mở ra. Đặt tên cho dự án của bạn bằng cách nhập vào cửa sổ hộp thoại Lưu trên thiết bị của bạn.

Lưu ý: chú ý đuôi file .expcpp sau tên file. Tất cả các tệp VEXcode EXP C++ sẽ có phần mở rộng tệp này.

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.04.25_PM.png

Chọn đích đến, chẳng hạn như thư mục Tải xuống.

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.04.59_PM.png

Sau đó chọn 'Lưu.'

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.06.29_PM.png

Tệp sẽ lưu vào đích đã chọn trên thiết bị của bạn. Tất cả các dự án VEXcode EXP C++ đều có thể nhận dạng được bằng phần mở rộng .expcpp của chúng.

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.10.29_PM.png

Tên dự án được cập nhật sẽ hiển thị trong cửa sổ tên dự án.

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.11.02_PM.png

Khi dự án được lưu, VEXcode EXP sẽ tự động lưu tất cả thay đổi trong dự án.

Lưu ý: Bất cứ khi nào có một dự án chưa được lưu, VEXcode EXP sẽ nhắc người dùng lưu tác phẩm của mình nếu người dùng cố gắng:

  • Đóng VEXcode EXP
  • Tạo một dự án mới
  • Mở một dự án khác
  • Tải dự án xuống EXP Brain

Sử dụng 'Lưu dưới dạng'

Screen_Shot_2022-04-18_at_2.12.07_PM.png

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn 'Save As' từ menu Tệp để tạo bản sao của dự án dưới một tên khác hoặc ở một vị trí khác.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: