Tạo dự án VEXcode EXP C++ mới

Dự án Khối mới mở ra khi bạn khởi động VEXcode EXP, nhưng bạn có thể dễ dàng tạo dự án C++ mới sau khi VEXcode EXP được mở.


Tạo một dự án C++ mới

Screen_Shot_2022-02-09_at_11.21.09_AM.png

Khởi chạy VEXcode EXP

Screen_Shot_2022-02-09_at_11.22.45_AM.png

VEXcode EXP sẽ mở với dự án ban đầu ở chế độ soạn thảo Khối.

Screen_Shot_2022-02-09_at_1.26.50_PM.png

Để tạo dự án C++, hãy mở menu Tệp và chọn 'Dự án văn bản mới.'

Screen_Shot_2022-04-21_at_12.11.21_PM.png

Chọn C++ từ cửa sổ Ngôn ngữ dự án.

Screen_Shot_2022-04-18_at_12.05.48_PM.png

VEXcode EXP sẽ chuyển sang chế độ soạn thảo C++ và tải một dự án trống mặc định.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: