Kết nối với bộ não bằng VEXcode IQ dựa trên web - Chromebook

Chỉ mất vài bước để kết nối VEX IQ Brain với VEXcode IQ dựa trên web trên Chromebook.

Cách kết nối bộ não VEX IQ từ VEXcode IQ dựa trên web trên Chromebook

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.26.34_PM-1.png

Đảm bảo Pin IQ đã được sạc và được kết nối với IQ Brain.

Bật Brain bằng cách nhấn nút Check trên Brain.

Chromebook_connected.png

Kết nối IQ Brain với Chromebook của bạn bằng cáp USB-C.

Lưu ý:IQ Brain của bạn phải luôn được cắm vào Chromebook trong suốt quá trình kết nối. 

Brain_icon.png

Khởi chạy VEXcode IQ dựa trên web bằng cách điều hướng đến codeiq.vex.com

Chọn biểu tượng Brain trên Thanh công cụ.

Kết nối.png

Chọn 'Kết nối'.

Nhắc.png

Một hộp văn bản sẽ xuất hiện và giải thích rằng bạn nên chọn Brain có số ID thấp nhất. Chọn 'Tiếp tục' trên hộp văn bản để mở cửa sổ kết nối.

Ảnh chụp màn hình_2022-04-05_10.19.37_AM.png

Chọn Bộ não IQ có số ID thấp nhất từ ​​danh sách Bộ não hiện có.

Ảnh chụp màn hình_2022-04-05_10.20.08_AM.png

Chọn nút 'Kết nối', sau khi bạn đã chọn ID Brain IQ được đánh số thấp nhất.

Green_brain.png

Khi IQ Brain được kết nối thành công, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục.

Không chính xác_port.png

Nếu kết nối không thành công, một hộp văn bản khác sẽ xuất hiện và nhắc bạn chọn Brain với số ID khác.


Để ngắt kết nối VEX IQ Brain khỏi VEXcode IQ dựa trên web trên Chromebook

Chromebook_disconnected.png

Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi IQ Brain, hãy rút cáp USB-C khỏi Chromebook hoặc IQ Brain.

Brain-Drive-select-x-2.png

Bạn cũng có thể ngắt kết nối IQ Brain khỏi VEXcode IQ dựa trên web bằng cách tắt Brain.

Tắt Brain bằng cách giữ nút X cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: