Sử dụng Nhận xét trong VEXcode IQ với Python

Các nhận xét thường được thêm vào dự án để giải thích những gì người lập trình muốn các phần của chương trình thực hiện. Nhận xét rất hữu ích khi cộng tác và khắc phục sự cố vì chúng ghi lại chức năng của mã mà không cần phải đọc lại và hiểu nhiều dòng mã. Các lập trình viên khác có thể đọc nhận xét để hiểu chức năng của mã và lập trình viên ban đầu có thể nhớ mã của họ làm gì sau khi xem lại dự án.

Bình luận Python

example_comment.png

Tất cả các nhận xét trong Python đều bắt đầu bằng ký hiệu # (bảng Anh).

Screen_Shot_2021-11-01_at_4.35.38_PM.png

Nhập bất kỳ văn bản, số hoặc ký hiệu nào sau dấu # (bảng Anh). Các chú thích thường mô tả chức năng của mã để giúp lập trình viên hiểu được chức năng của một đoạn mã.

Screen_Shot_2021-11-01_at_4.36.31_PM.png

Khi bình luận hoàn tất, nhấn phím "Enter" hoặc "Return" để chuyển sang dòng tiếp theo. Bình luận chỉ kéo dài một dòng.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: