Sử dụng các dự án và mẫu Python trong VEXcode IQ

Các dự án mẫu và Mẫu là nguồn tài nguyên tuyệt vời nếu bạn mới bắt đầu với VEXcode IQ và muốn khám phá các hành vi khác nhau của robot. Các dự án và Mẫu mẫu cũng cho phép bạn quan sát cách sử dụng các lệnh khác nhau trong VEXcode IQ.


Sử dụng các dự án ví dụ Python

open_examples.png

Để mở Dự án mẫu từ bên trong dự án Python, hãy chọn menu Tệp và chọn Mở ví dụ.

Xem bài viết này để biết thêm thông tin về cách bắt đầu dự án Python trong VEXcode IQ.

python_example_project_menu.png

Các biểu tượng cho nhiều Dự án mẫu khác nhau sẽ được hiển thị. Mỗi biểu tượng đại diện cho một dự án khác nhau và được tô màu theo danh mục lệnh.

example_project_filters.png

Thanh Bộ lọc có thể được sử dụng để nhanh chóng tìm thấy một loại ví dụ cụ thể.

select_example_project.png

Để mở bất kỳ ví dụ nào, hãy chọn một ví dụ từ menu.

thay đổi_velocities_example_project.png

Các lệnh cho dự án cơ sở mẫu sẽ xuất hiện trong không gian làm việc. Các lệnh này và các tham số của chúng có thể được thay đổi hoặc loại bỏ. Các lệnh bổ sung có thể được thêm vào để sửa đổi dự án mẫu.

tải về_project.png

Lưutải xuống ví dụ để thử trên robot của bạn.


Sử dụng mẫu

mẫu.png

Ngoài ra còn có một loại ví dụ đặc biệt gọi là Mẫu.

robot_config.png

Các mẫu có một biểu tượng đặc biệt và được sử dụng để tạo một dự án trống với cấu hình thiết bị cài sẵn.

build_a_new_project.png

Nếu sử dụng bản dựng rô-bốt tiêu chuẩn, chẳng hạn như Basebot, thì có thể sử dụng Mẫu để bắt đầu nhanh chóng một dự án mới.


Mô tả trong các dự án và mẫu Python mẫu

project_description.png

Mỗi Dự án và Mẫu ví dụ Python chứa một mô tả trong không gian làm việc. Mô tả có thể được sử dụng để ghi lại thông tin nhất định trong một dự án.

thay đổi_velocities_description.png

Trong Dự án ví dụ Python, phần mô tả cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì dự án thực hiện, bộ não được hỗ trợ và cũng liệt kê cấu hình thiết bị.

template_description.png

Trong Mẫu, phần mô tả ghi chú bộ não nào được hỗ trợ và thiết bị nào được liệt kê trong cấu hình.

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: