Truy cập Trợ giúp trong Dự án Python VEXcode IQ

Trợ giúp giải thích chức năng của lệnh để bạn có thể biết liệu nó có hữu ích cho dự án của bạn hay không.


Truy cập Trợ giúp từ Hộp Công cụ

help_button.png

Chọn biểu tượng Trợ giúp trên bất kỳ lệnh nào trong Hộp Công cụ.

help_docs.png

Bạn sẽ thấy một màn hình mở rộng từ bên phải với thông tin về lệnh đã chọn.

help_buttons.png

Chọn bất kỳ lệnh nào bạn muốn tìm hiểu thêm.

close_help_docs.png

Ẩn cửa sổ Trợ giúp khi hoàn tất bằng cách chọn mũi tên phải bên cạnh biểu tượng Trợ giúp.


Truy cập Trợ giúp từ Workspace

right_click_command.png

Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ bất kỳ lệnh nào trong Workspace.

context_menu_command_help.png

Một menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện. Chọn “Trợ giúp lệnh”.

help_docs.png

Bạn sẽ thấy một màn hình mở rộng từ bên phải với thông tin về lệnh đã chọn.

close_help_docs.png

Ẩn cửa sổ Trợ giúp khi hoàn tất bằng cách chọn mũi tên phải bên cạnh biểu tượng Trợ giúp.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: