Chuyển đổi các dự án VEXcode IQ giữa thế hệ thứ 1 và thứ 2

Chuyển đổi dự án VEXcode IQ (thế hệ 1) để sử dụng trên Bộ não IQ (thế hệ 2)?

Xem bài viết này.

Chuyển đổi dự án VEXcode IQ (thế hệ 2) để sử dụng trên Bộ não IQ (thế hệ 1)?

Xem bài viết này.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: