Kết nối với VEXcode 123 trên nền web - Mac

Chỉ cần vài bước để kết nối Robot 123 với VEXcode 123 dựa trên Web trên máy Mac.

Bật Robot 123 bằng cách đẩy Robot 123 dọc theo một bề mặt để “đánh thức” nó.

Chọn_Connect.PNG

Chọn 'Kết nối.'

mac_-_robot_callout.png

Chọn tên của 123 Robot bạn muốn ghép nối, từ danh sách Robot có sẵn.

mac_-_pair_callout.png

Chọn nút 'Ghép nối' sau khi bạn đã chọn Robot của mình.

Đang kết nối_to_robot.PNG

Biểu tượng Robot sẽ chuyển sang màu cam và thông báo 'Đang kết nối với:' sẽ xuất hiện khi Robot đang kết nối.

Đã kết nối_to__app_.png

Khi Robot 123 được kết nối, biểu tượng Robot sẽ chuyển sang màu xanh lục. Thông báo trong cửa sổ sẽ có nội dung 'Đã kết nối với:' và liệt kê tên của Robot được kết nối với VEXcode 123 dựa trên Web.

pin_icon__app_.png

Bên dưới thông báo “Connected to:” có biểu tượng hiển thị mức pin của Robot 123.

Mức pin sẽ xuất hiện dưới dạng một trong ba màu:

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.33_PM.png

Màu đỏ cho mức pin yếu

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.45_PM.png Màu vàng cho mức pin trung bình
Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.50_PM.png Màu xanh lá cây cho mức pin đầy

Để ngắt kết nối Robot VEX 123 khỏi VEXcode 123 dựa trên web

Ngắt kết nối__app_.png

Chọn 'Ngắt kết nối' để ngắt kết nối Robot 123 của bạn khỏi VEXcode 123.


Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: