Bản xem trước có thể chỉnh sửa của Workcell STEM Lab V5

Bản xem trước phòng thí nghiệm STEM có thể chỉnh sửa

Bản xem trước của từng Phòng thí nghiệm STEM của Workcell có sẵn cho bạn, trong đó cung cấp mô tả về Phòng thí nghiệm, các câu hỏi cần thiết, hiểu biết, mục tiêu, từ vựng, tài liệu cần thiết và tiêu chuẩn giáo dục.

v5-icon_grades.svg

Phiên bản Google Docs của Bản xem trước có thể được sao chép và chỉnh sửa.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: