VEX IQ (thế hệ 1) Thư trong phòng thí nghiệm STEM Trang chủ & Danh sách kiểm tra

Tài nguyên phòng thí nghiệm STEM

Khu vực này chứa các tài nguyên cụ thể của Phòng thí nghiệm STEM để giáo viên sử dụng trong lớp học của họ, với khả năng tự chỉnh sửa để mang lại trải nghiệm lớp học phù hợp, có thể truy cập trên web và in thân thiện.

icon_letter__1_.png

Thư về nhà để tóm tắt việc học, các thuật ngữ chính và ứng dụng Phòng thí nghiệm STEM.

icon_checklist__1_.png

Danh sách kiểm tra để theo dõi trong khi giảng dạy hoặc theo dõi tiến độ tự hướng dẫn.

Danh sách kiểm tra Thư về Phòng thí nghiệm STEM có thể chỉnh sửa Trang chủ & Google Docs

Phiên bản Google Docs của Letter Home và Checklist có thể được sao chép và chỉnh sửa.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: