Trang chủ & Danh sách kiểm tra Phòng thí nghiệm VEX V5 STEM

Tài nguyên phòng thí nghiệm STEM

Khu vực này chứa các tài nguyên cụ thể của Phòng thí nghiệm STEM để giáo viên sử dụng trong lớp học của họ, với khả năng tự chỉnh sửa để mang lại trải nghiệm lớp học phù hợp, có thể truy cập trên web và in thân thiện.

icon_letter.pngThư về nhà để tóm tắt việc học, các thuật ngữ chính và ứng dụng Phòng thí nghiệm STEM.

icon_checklist.pngDanh sách kiểm tra để theo dõi trong khi giảng dạy hoặc theo dõi tiến độ tự hướng dẫn.

Danh sách kiểm tra Thư về Phòng thí nghiệm STEM có thể chỉnh sửa Trang chủ & Google Docs

Phiên bản Google Docs của Letter Home và Checklist có thể được sao chép và chỉnh sửa.

Phòng thí nghiệm SPARK STEM

Học Thực hành Thi đấu Phòng thí nghiệm STEM 

Thư đóng băng nhóm Trang chủ >

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: