Lưu dự án VEXcode IQ C++ trên Chromebook

Khi làm việc với VEXcode IQ, điều quan trọng là phải hiểu cách lưu dự án trên Chromebook.


Sử dụng 'Lưu'

Tên dự án

Việc lưu dự án VEXcode IQ C++ thật dễ dàng. Đầu tiên, chọn cửa sổ tên dự án.

Lưu hộp thoại

Một cửa sổ hộp thoại Lưu sẽ mở ra.

Đặt tên cho dự án của bạn

Đặt tên cho dự án của bạn bằng cách nhập vào cửa sổ hộp thoại Lưu trên thiết bị của bạn.

Lưu ý phần mở rộng tệp .iqcpp sau tên tệp. Tất cả các tệp VEXcode IQ C++ sẽ có phần mở rộng tệp này.

Chọn điểm đến

Chọn đích đến, chẳng hạn như thư mục Tải xuống.

Sau đó Lưu

Sau đó chọn 'Lưu.'

Thúc đẩy tải xuống

Tệp sẽ lưu vào đích đã chọn trên thiết bị của bạn. Tất cả các dự án VEXcode IQ C++ đều có thể nhận dạng được bằng phần mở rộng .iqcpp của chúng.

Tên mới

Tên dự án được cập nhật sẽ hiển thị trong cửa sổ tên dự án.

Lưu biểu tượng

Khi một dự án được lưu, VEXcode IQ sẽ tự động lưu tất cả các thay đổi trong dự án.

Lưu ý: Bất cứ khi nào có một dự án chưa được lưu, VEXcode IQ sẽ nhắc người dùng lưu tác phẩm của mình nếu người dùng cố gắng:

  • Đóng VEXcode IQ
  • Tạo một dự án mới
  • Mở một dự án khác
  • Tải dự án xuống IQ Brain

Sử dụng 'Lưu dưới dạng'

Sử dụng Lưu dưới dạng

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn 'Save As' từ menu Tệp để tạo bản sao của dự án dưới một tên khác hoặc ở một vị trí khác.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: