Dự án Khối mới mở ra khi bạn khởi động VEXcode IQ, nhưng bạn có thể dễ dàng tạo dự án C++ mới sau khi VEXcode IQ được mở.


Tạo một dự án C++ mới

Biểu tượng VEXcode IQ

Khởi chạy VEXcode IQ

Cài đặt mặc định

VEXcode IQ sẽ mở với dự án ban đầu ở chế độ soạn thảo Khối.

Tập tin văn bản mới

Để tạo dự án C++, hãy mở menu Tệp và chọn 'Dự án văn bản mới.'

chế độ C

VEXcode IQ sẽ chuyển sang chế độ soạn thảo C++ và tải một dự án trống mặc định.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: