Có nhiều cách để xây dựng với VEX IQ! Xem bên dưới để biết thêm thông tin về cách tải xuống Tệp CAD, tìm hiểu về CAD hoặc tạo các bộ phận của riêng bạn!

Tải xuống VEX IQ CAD

CAD có sẵn dưới dạng bản tải xuống miễn phí cho mỗi phần VEX IQ. Các tệp này ở định dạng STEP phổ biến, tương thích với SolidWorks, Autodesk Inventor và hầu hết các gói phần mềm CAD khác. Hãy thiết kế ảo robot của bạn trước khi thực sự chế tạo nó!

Thiết kế Robot mơ ước của bạn:

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các mô hình VEX IQ CAD và thông số kỹ thuật in 3D được cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân và giáo dục. Việc sử dụng thương mại các bộ phận VEX IQ được in 3D đều bị nghiêm cấm. Việc sử dụng các thành phần tùy chỉnh trên thiết kế robot VEX IQ có khả năng gây ra hành vi không mong muốn mà VEX Robotics không chịu trách nhiệm. Các bộ phận được tạo bằng công nghệ in 3D không đủ điều kiện để sử dụng trong Thử thách VEX IQ. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: