Nguyên tắc xây dựng thương hiệu

Tài nguyên kỹ thuật số VEX Robotics được cung cấp miễn phí cho mục đích quảng cáo và sử dụng riêng tư nếu thương hiệu VEX phù hợp được duy trì. Ví dụ về việc sử dụng được chấp nhận sẽ là quảng cáo tuyển dụng nhóm địa phương hoặc gây quỹ. Việc sử dụng thương mại phải ghi có cho VEX Robotics, Inc., trừ khi có thỏa thuận khác.

Để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu VEX, vui lòng tham khảo hướng dẫn về phong cách VEX thích hợp trước khi sử dụng bất kỳ logo hoặc tác phẩm nghệ thuật VEX nào. Vui lòng liên hệ nếu có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu cấp phép hoặc thông tin nào liên quan đến các tài nguyên không có sẵn trên trang này. Đối với các yêu cầu tiếp thị khác, vui lòng liên hệ marketing@vex.com.

Hướng dẫn phong cách VEX

 

Logo VEX

Logo dòng sản phẩm VEX

Logo cuộc thi robot VEX V5

Logo cuộc thi robot VEX IQ

 Tài sản do cô gái hỗ trợ

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: