Bạn có thể lưu dự án của mình trong VEXcode IQ theo nhiều cách khác nhau:

  • Chọn Lưu trong menu Tệp
  • Đang tải xuống một dự án mới
  • Đặt tên cho một dự án mới

Chọn một trong các cách trên để đặt tên cho dự án mới rồi chọn "Tạo tài liệu" trên màn hình tiếp theo.

Lưu ý:bạn có thể thay đổi vị trí lưu dự án của mình bằng cách chọn nút quay lại ở đầu màn hình.

5dc3404ab050d.jpg

Nếu iPad của bạn lần đầu tiên chuyển đến thư mục iCloud Drive chính, hãy chọn thư mục VEXcode IQ để Tạo tài liệu và lưu dự án của bạn vào đó.

Sử dụng bàn phím để đặt tên cho dự án mới của bạn.

Chọn "OK" sau khi đặt tên dự án.

Sau khi dự án được lưu, VEXcode IQ sẽ tự động lưu tất cả các thay đổi trong dự án.


Lưu một bản sao

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn "Save As" từ menu File để tạo bản sao của dự án dưới một tên khác hoặc ở một vị trí khác.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: