Cài đặt VEXcode IQ trên macOS

Đầu tiên, tải xuống VEXcode IQ nếu bạn chưa làm như vậy.

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.34.17_PM.png

Khởi chạy gói cài đặt VEXcode IQ và chọn tệp VEXcode IQ.dmg.

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.34.42_PM.png

Khởi chạy trình cài đặt VEXcode IQ và chọn biểu tượng VEXcode IQ.pkg.

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.35.05_PM.png

Tiếp tục qua phần giới thiệu bằng cách chọn nút “Tiếp tục”.

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.35.34_PM.png

Đọc qua Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối và nhấp vào nút "Tiếp tục".

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.35.59_PM.png

Nhấp vào nút "Đồng ý" để chấp nhận thỏa thuận cấp phép và tiếp tục cài đặt.

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.36.20_PM.png

Chọn kiểu cài đặt bằng cách chọn nút “Cài đặt”.

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.37.03_PM.png

Cấp quyền cài đặt VEXcode IQ bằng cách nhập thông tin đăng nhập của bạn và nhấp vào nút "Cài đặt phần mềm".

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.37.32_PM.png

Đợi trình cài đặt hoàn tất việc cài đặt các tập tin.

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.37.45_PM.png

Nhấp vào nút "đóng" để hoàn tất quá trình cài đặt VEXcode IQ.

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.38.10_PM.png

MacOS sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn chuyển trình cài đặt VEXcode IQ vào thùng rác.
Nhấp vào nút "Chuyển vào Thùng rác" để xóa trình cài đặt VEXcode IQ. Nếu không, hãy nhấp vào "Giữ" nếu bạn định sử dụng lại trình cài đặt.

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.39.03_PM.png

Điều hướng đến thư mục Ứng dụng và nhấp đúp vào biểu tượng VEXcode IQ để khởi chạy ứng dụng.

Screen_Shot_2020-08-13_at_12.41.25_PM.png

Bắt đầu làm việc với VEXcode IQ.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: