Cài đặt VEXcode IQ trên Windows

Đầu tiên, tải xuống VEXcode IQ nếu bạn chưa làm như vậy.

Cài đặt VEXcode IQ

Chọn biểu tượng Trình cài đặt VEXcode IQ để khởi chạy Trình hướng dẫn InstallShield.

Lưu ý: Bạn có thể phải cấp quyền cho ứng dụng thực hiện các thay đổi đối với máy tính của mình.

Cài đặt

Trong lời nhắc InstallShield Wizard đầu tiên, hãy chọn nút "Tiếp theo".

Cài đặt

Đọc qua Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối và chọn bong bóng bên cạnh "Tôi chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép". Sau đó chọn nút “Tiếp theo”.

Lắp đặt

Chọn nút "Cài đặt".

Hoàn thành

Chọn nút "Hoàn tất" để hoàn tất cài đặt VEXcode IQ và đóng Trình hướng dẫn InstallShield.

Khởi chạy VEXcode IQ

Khởi chạy VEXcode IQ bằng phím tắt trên màn hình.

Bắt đầu làm việc với VEXcode IQ

Bắt đầu làm việc với VEXcode IQ.

Tạo một dự án mới để bắt đầu viết mã trong VEXcode IQ!

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: