Dưới đây là các liên kết đến chương trình giảng dạy và đáp án trực tuyến VEX EDR (Cortex):

Chương trình giảng dạy VEX EDR (Cortex):
Phím trả lời VEX EDR (Cortex):

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: