Cập nhật - Firmware cho Cortex

Nhấp vào liên kết sau để truy cập hướng dẫn cập nhật chương trình cơ sở Bộ vi điều khiển dựa trên ARM® Cortex®:https://www.vexrobotics.com/vexedr/resources/firmware

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: