Lưu dự án khối IQ VEXcode trên máy tính bảng Android

Bạn có thể lưu dự án của mình trong VEXcode IQ theo nhiều cách khác nhau:

  • Chọn Lưu trong menu Tệp
  • Đang tải xuống một dự án mới
  • Đặt tên cho một dự án mới

Khi hộp thoại lưu xuất hiện, hãy sử dụng giao diện Android để đặt tên và lưu dự án của bạn vào máy tính.

Khi một dự án được lưu, VEXcode IQ sẽ tự động lưu tất cả các thay đổi trong dự án.


Lưu một bản sao

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn “Save As” từ menu File để tạo bản sao của dự án dưới một tên khác hoặc ở một vị trí khác.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: