Cài đặt VEXcode IQ trên Chromebook

Bước 1:Sử dụng liên kết này để mở trang VEXcode IQ Chrome Web Store và chọn "Thêm vào Chrome."

Ảnh chụp màn hình_2020-08-13_at_1.06.46_PM.png

Bước 2: Chọn “Thêm ứng dụng” để cấp quyền truy cập VEXcode IQ vào Chromebook của bạn.

Ảnh chụp màn hình_2020-08-13_at_1.07.24_PM.png

Lưu ý: Bạn có thể sẽ thấy một cửa sổ bật lên nhỏ khi ứng dụng được tải xuống Chromebook của bạn.

Bước 3: Chọn “Khởi chạy ứng dụng” để khởi động VEXcode IQ sau khi quá trình tải xuống hoàn tất.

Ảnh chụp màn hình_2020-08-13_at_1.09.00_PM.png

Lưu ý: Bạn cũng có thể tìm thấy ứng dụng trong Thư viện ứng dụng của mình và mở nó từ đó vào lần tiếp theo.

Bước 4: Bắt đầu làm việc với VEXcode IQ.

Ảnh chụp màn hình_2020-08-13_at_1.11.01_PM.png

Tạo một dự án mới để bắt đầu viết mã trong VEXcode IQ!

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: