Mở Dự án VEXcode IQ Blocks trên iPad

Người dùng có thể mở một dự án trong VEXcode IQ theo nhiều cách khác nhau.


Mở một dự án hiện có

Mở một dự án hiện có bằng cách chọn “Mở” từ menu Tệp.

Sau đó, sử dụng giao diện iPad để điều hướng và mở dự án hiện tại của bạn.


Mở một ví dụ

Mở bộ chọn dự án mẫu từ menu Tệp.

Sau đó, chọn một dự án ví dụ để mở nó.

  • Có các bộ lọc theo danh mục khối ở đầu cửa sổ để giúp việc chọn dự án dễ dàng hơn.

Lưu ý: Khi mở một dự án, một lời nhắc sẽ xuất hiện yêu cầu lưu nếu dự án hiện tại chưa được lưu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: