Sử dụng cổng thông minh trên V5 Brain

Kết nối Cáp thông minh V5 với thiết bị

Đẩy đầu Cáp thông minh V5 vào cổng cáp của thiết bị cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách vào đúng vị trí.

Trong hình ảnh trên, một Động cơ thông minh V5 đang được sử dụng.

Kết nối cáp thông minh V5 với bộ não robot V5

Đẩy đầu kia của cáp vào một cổng trên V5 Robot Brain cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách vào đúng vị trí.

Trong hình này, Cổng 10 đã được chọn để kết nối. Bạn có thể chọn bất kỳ cổng mở nào.

Kiểm tra màn hình Thông tin thiết bị để xem thiết bị mới

Nhấn biểu tượng Thiết bị trên Màn hình chính của V5 Robot Brain để xem thiết bị có được nhận dạng trên cổng bạn đã kết nối hay không.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: