Chạy chương trình người dùng với bộ điều khiển V5

Đảm bảo rằng Bộ điều khiển V5 của bạn được bật và được liên kết với Robot V5

Bộ điều khiển V5 phải được bật nguồn và kết nối với Robot V5.

Để được trợ giúp về cách kết nối rô-bốt với bộ điều khiển, hãy truy cập trang này về cách ghép nối Bộ điều khiển V5 với V5 Robot Brain .

Di chuyển phần tô sáng qua biểu tượng Chương trình và nhấn nút A

Sử dụng các nút mũi tên trên Bộ điều khiển V5 để di chuyển phần tô sáng tối trên biểu tượng Chương trình.

Sau đó nhấn nút mũi tên xuống hoặc nút A để chọn Chương trình.

Chọn chương trình đã lưu

Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển phần tô sáng tối trên biểu tượng của chương trình mong muốn.

Chạy chương trình

Nhấn nút A để chọn Chạy.

Sử dụng màn hình chạy chương trình

Sử dụng màn hình này trong khi chương trình đang chạy để theo dõi thời gian chạy của chương trình và mức sạc của pin.

LƯU Ý: Để dừng chương trình, hãy giữ nút Nguồn của bộ điều khiển cho đến khi nó quay lại Màn hình chính.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: