Nhấp vào liên kết sau để truy cập Sơ đồ khắc phục sự cố rô-bốt VEX EDR

https://content.vexrobotics.com/docs/VEX-Robot-Troubleshooting-Flowchart-20140430.pdf

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: