Bật nguồn Bộ điều khiển V5 của bạn.

Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển phần tô sáng trên biểu tượng Cài đặt.

Nhấn nút A hoặc mũi tên xuống để chọn Cài đặt.

Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển lên hoặc xuống để tô sáng tùy chọn Ngôn ngữ trong menu Cài đặt.

Nhấn nút A để chọn Ngôn ngữ.

Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển lên hoặc xuống để đánh dấu ngôn ngữ bạn muốn.

Nhấn nút A để chọn nó.

Hình ảnh này cho thấy tiếng Anh là ngôn ngữ thứ ba được liệt kê trong menu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: