Kết nối Cáp Pin V5 với Pin Robot V5.

Cắm đầu nối hình chữ nhật của cáp pin vào đế pin.

Đảm bảo rằng kẹp trên đầu nối được đặt đúng vị trí. Hình trên là mặt sau của pin.

Kết nối Cáp Pin V5 với Bộ não Robot V5.

Sau đó kết nối đầu nối hình chữ nhật khác với não.

Một lần nữa, đảm bảo rằng kẹp trên đầu nối được đặt đúng vị trí.

Nếu bộ não không tự động bật nguồn, hãy nhấn và giữ nút Nguồn cho đến khi Màn hình chính hiển thị.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: