Khóa VEXnet - Firmware cho Cortex

Nhấp vào liên kết sau để truy cập các bước cài đặt và cập nhật chương trình cơ sở Vi điều khiển dựa trên VEX ARM® Cortex®:
https://content.vexrobotics.com/docs/276-3245-VEXnet-Key-2p0-Firmware-20151125.pdf

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: