Phần mềm kế thừa - Cortex

Giống như Hệ thống V5, Bộ vi điều khiển dựa trên VEX ARM® Cortex®, Cần điều khiển VEXnet và Khóa VEXnet 2.0 đều chứa chương trình cơ sở riêng. Để cập nhật chương trình cơ sở này, bạn cần tải xuống Tiện ích nâng cấp chương trình cơ sở VEXnet, Tiện ích nâng cấp chương trình cơ sở VEXnet Key 2.0Trình điều khiển USB nối tiếp VEXnet.

Tiện ích nâng cấp chương trình cơ sở VEXnet ghi đè Mã chính trên Bộ vi điều khiển dựa trên VEX ARM® Cortex® hoặc Cần điều khiển VEXnet lên phiên bản mới nhất.

ROBOTC có thể được tải xuống tại đây:

Lưu ý: Theo mặc định, Tiện ích nâng cấp sẽ KHÔNG ghi đè bất kỳ Mã người dùng nào trong Bộ vi điều khiển Cortex bằng Mã điều khiển trình điều khiển mặc định. Nếu bạn muốn hoàn nguyên bộ vi điều khiển của mình về cài đặt mặc định, hãy đảm bảo rằng "Mã mặc định: BẬT" được chọn đúng.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: