Chỉ mất vài bước để kết nối VEX IQ Brain với VEXcode IQ dựa trên ứng dụng trên thiết bị macOS của bạn. Các bước đều giống nhau đối với cả IQ Brains thế hệ thứ 1 và thứ 2 để kết nối với VEXcode IQ dựa trên ứng dụng trên thiết bị macOS.

Để kết nối bộ não VEX IQ

Đang chèn_the_Battery-IQ_Gen_2.png

Lắp pin vào IQ Brain.

TurnOnTheBrain.png

Bật IQ Brain bằng cách nhấn nút đánh dấu.

VEXcode-IQ-icon.jpg

Khởi chạy VEXcode IQ dựa trên ứng dụng.

Ảnh chụp màn hình 2023-07-27 lúc 3.16.40 PM.png

Đảm bảo lựa chọn thế hệ phù hợp với thế hệ VEX IQ Brain của bạn. Chọn biểu tượng cửa sổ Thiết bị để mở cửa sổ Thiết bị và chọn đúng thế hệ nếu nó chưa được chọn. 

Não kết nối với laptop.png

Sử dụng cáp USB để kết nối Brain với thiết bị macOS của bạn.

(Đối với Brains thế hệ 1, hãy sử dụng cáp micro-USB, đối với Brains thế hệ 2, hãy sử dụng cáp USB-C.)

Ảnh chụp màn hình 2023-07-27 1.40.47 PM.png

IQ Brain của bạn sau đó sẽ kết nối với VEXcode IQ dựa trên ứng dụng. Biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu xanh lục để cho biết Brain đã được kết nối và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ khả dụng. 

Bạn phải cắm Brain vào thiết bị của mình để duy trì kết nối nhằm thực hiện những việc như tải dự án xuống Brain.

Ảnh chụp màn hình 2023-07-27 1.36.18 PM.png

Lưu ý: Nếu chương trình cơ sở của Brain của bạn đã lỗi thời, biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu cam và bạn sẽ được nhắc cập nhật chương trình cơ sở để kết nối Brain với thiết bị của mình. 

Chọn 'Cập nhật' để cập nhật chương trình cơ sở và luôn cắm Brain vào thiết bị của bạn cho đến khi quá trình cập nhật hoàn tất.


Để ngắt kết nối bộ não VEX IQ

Ảnh chụp màn hình 2022-03-28 lúc 1.03.28 PM.png

Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi IQ Brain, hãy rút cáp USB khỏi thiết bị macOS hoặc IQ Brain.

Brain-Drive-select-x-2.png

Bạn cũng có thể ngắt kết nối IQ Brain khỏi VEXcode IQ dựa trên ứng dụng bằng cách tắt Brain.

Tắt Brain bằng cách giữ nút X cho đến khi màn hình trên Brain chuyển sang màu đen.

Ảnh chụp màn hình 2023-07-27 1.50.51 PM.png

Sau khi ngắt kết nối, biểu tượng Brain trên Thanh công cụ sẽ hiển thị màu trắng và các nút 'Tải xuống', 'Chạy' và 'Dừng' sẽ không khả dụng. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: