Gửi điểm cho các kỹ năng ảo toàn tập VIQRC trong VEXcode VR

Với tư cách là Nhóm VIQRC đã đăng ký chơi các Kỹ năng ảo toàn tập VIQRC trong VEXcode VR trong mùa thi đấu 2023-2024, bạn có thể gửi điểm số của mình lên Bảng xếp hạng kỹ năng ảo VIQRC.

Score.png

Khi một dự án bị dừng hoặc đồng hồ đếm ngược 0 giây, cửa sổ Kết quả Trận đấu sẽ xuất hiện. Tổng số điểm của dự án sẽ được hiển thị cùng với thời gian còn lại khi dự án bị dừng, như trong hình ảnh này. 

Gửi nút.png

Để gửi điểm của bạn, hãy chọn nút 'Gửi điểm'. 

Thử lại.png

Chọn nút 'Thử lại' để đóng cửa sổ Kết quả Trận đấu và quay lại Sân chơi Toàn tập VIQRC. Việc chọn 'Thử lại' sẽ đặt lại Trường. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: