มาตรฐานเนื้อหา - มาตรฐานสำหรับ VEX EXP

EXP_REC08218-EDIT_SMALL.png

VEX EXP STEM Lab แต่ละแห่งมีการจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะของเนื้อหา มาตรฐานประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้: NGSS, CSTA, ISTE, TEKS และ Common Core Math/ELA แต่ละ STEM Lab สามารถสอนในรูปแบบยาวหรือสั้นที่สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้โดยตรง การใช้งาน STEM Lab โดยใช้การจัดวางมาตรฐานนี้ใช้เวลาไม่กี่นาทีในการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนบทเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ CS ELA หรือสังคมศึกษา! ดูรายการมาตรฐานเนื้อหา VEX EXP ต่อไปนี้

มาตรฐานเนื้อหา VEX EXP

สหรัฐอเมริกา
VEX EXP สหรัฐอเมริกาเนื้อหามาตรฐาน >

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: