มาตรฐานเนื้อหา - มาตรฐานสำหรับ VEX V5 Workcell

AdobeStock_237573038.jpeg

VEX V5 Workcell STEM Lab แต่ละแห่งมีการจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะของเนื้อหา มาตรฐานประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้: NGSS, ISTE, STL, CSTA, TEKS และ Common Core ELA แต่ละ STEM Lab สามารถสอนในรูปแบบยาวหรือสั้นที่สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้โดยตรง การนำ STEM Lab ไปใช้โดยใช้การจัดวางมาตรฐานนี้ใช้เวลาไม่กี่นาทีในการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ซึ่งจะแนะนำให้พวกเขารู้จักกับแนวคิดพื้นฐานของเซลล์ทำงานแบบหุ่นยนต์ ดูรายการมาตรฐานเนื้อหา VEX V5 Workcell ต่อไปนี้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: