มาตรฐานเนื้อหา - มาตรฐานสำหรับ VEX V5 Workcell

AdobeStock_237573038.jpeg

VEX V5 Workcell STEM Lab แต่ละแห่งมีการจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะของเนื้อหา มาตรฐานประกอบด้วยหนึ่งหรือหลายสิ่งต่อไปนี้: NGSS, ISTE, STL, CSTA, TEKS และ Common Core ELA STEM Lab แต่ละแห่งสามารถสอนในรูปแบบยาวหรือสั้นที่สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้โดยตรง การนำ STEM Lab ไปใช้โดยใช้การจัดมาตรฐานนี้จะใช้เวลาไม่กี่นาทีในการดึงดูดนักเรียนในกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับแนวคิดพื้นฐานของเซลล์ทำงานของหุ่นยนต์ ดูรายการต่อไปนี้ของ VEX V5 Workcell Content Standards

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: