การ Code ด้วย VEX GO Brain

VEX GO Brain ทำหน้าที่ตรวจจับการเร่งความเร็วและการหมุนของโครงสร้าง

GO_Brain-Battery.png

หมายเหตุ: ในบทความนี้ ตัวอย่างโปรเจ็กต์ใช้ Code Base GO Build


วิธีใช้ Brain

GO_Brain-Powered_On.png

ใน Brain ประกอบด้วย Gyro (วัดการหมุน) และ Accelerometer (วัดการเร่งความเร็ว) ตรวจจับการเร่งความเร็วและการหมุนของโครงสร้าง

Brain สามารถตรวจจับ:

_Acceleration_of__block.png

การเร่งความเร็ว
Brain จะรายงานการเร่งความเร็ว ( Acceleration) ของทิศทางแกน (axes) ทั้งสามแกน ดังปรากฎในรูป โดยใช้บล็อก (Acceleration of)

GO_BrainAxis.png

Brain รายงานการเร่งความเร็วในสามแกน แกน x, y และ z แต่ละแกนจะรายงานทิศทางเป็นบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการเร่งความเร็วไปทางใด

_Drive_heading__block.png

การหมุนหัวและองศา
Brain สามารถรายงานค่า การหมุนหัวเป็นองศาได้โดยใช้บล็อก (Drive Heading)

GO_Brain_Compass.jpg

ตัวเลขที่อ่านได้จะปรากฎระหว่าง 0-359.99 องศา โดยนับตามการหมุนตามเข็มนาฬิกา

_Drive_rotation__block.png

Brain สามารถรายงานค่าการหมุนเป็นองศาโดยใช้บล็อค (Drive rotation)

GO_Brain_Rotation_Direction.png

ค่าการหมุนจะรายงานค่าบวกเมื่อหมุนไปทางขวา และค่าลบเมื่อหมุนไปทางซ้าย ค่าการหมุนจะรายงานเป็นแบบสะสม (cumulative) และไม่สามารถฟิกซ์ไว้ที่ 0 หรือ 360 องศาได้ ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับการสะสมการหมุน


ตัวอย่างโปรเจกการเร่งความเร็ว

Report_acceleration_snipit.png

รหัสตัวอย่างนี้ จะรายงานค่าการเร่งความเร็วของแต่ละแกน (X Y Z) เมื่อมีการหมุน Code Base

Report_acceleration_project_markup.jpeg

ตัว Print Console ก็่รายงานค่าเร่งความเร็วแบบ real time เช่นกัน


ตัวอย่างโปรเจกการหันทิศและหมุนองศา

Report_rotation_snipit.png

Code ตัวอย่างนี้ จะรายงานการหมุนทิศของระบบขับเคลื่อน (Drivetrain) และค่าการหมุน (rotation) ของ Code Base

Report_Heading_and_Rotation__right__mockup.jpeg

ตัว Print Console ก็่รายงานค่าเร่งความเร็วแบบ real time เช่นกัน

โปรดสังเกตว่า ค่าหันทิศรายงานตามเข็มนาฬิการะหว่าง 0-359.99 องศา เนื่องจาก Code Base ถูกกำหนดไว้ให้เลี้ยวขวา ค่าการหมุนรายงานเป็นแบบสะสม จะเพิ่มตัวเลขขึ้น (เมื่อหมุนไปทางขวา) หรือลดลง (เมื่อหมุนซ้าย)

Report_Rotation_left_snipit.png

ปรับบล็อก [Turn for] ในโปรเจก เพื่อเปลี่ยนทิศทางจาก 'ขวา' เป็น 'ซ้าย' และเริ่มโปรเจกอีกครั้ง

Report_Heading_and_Rotation__left__mockup.jpeg

สำหรับการรายงานบน Print Console โปรดสังเกตว่า ค่าหันทิศนั้นจะรายงานตามเข็มนาฬิการะหว่าง 0-359.99 องศา เนื่องจาก Code Base ถูกกำหนดไว้ให้เลี้ยวขวา อาทิ หากสั่งให้ เลี้ยวซ้าย 90 องศา จะรายงานว่า มีการหันทิศไปที่ 270 องศา ค่าหันทิศจะเพิ่มขึ้นตามรอบการหมุนแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Code Base กำลังเลี้ยวซ้าย ตัวเลขที่รายงานจึงปรากฎเป็นค่าติดลบ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: