การใช้ GO Sensors ช่วยให้ส่วนต่างๆ ของระบบ VEX GO สามารถโต้ตอบกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ได้ เซ็นเซอร์ GO ประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เซ็นเซอร์ตา และกันชน LED


แม่เหล็กไฟฟ้า

ฉันจะเชื่อมต่อแม่เหล็กไฟฟ้ากับ Brain ได้อย่างไร

GO_Brain-Electromagnet.png

เชื่อมต่อแม่เหล็กไฟฟ้ากับ Brain โดยเสียบสายแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับพอร์ตอัจฉริยะหนึ่งในสี่พอร์ตบนสมอง

BlackPortConnections.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปใน Smart Port ของ Brain โดยเสียบสายจนสุดแล้ว เสียง 'คลิก' จะช่วยให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเสียบเข้ากับสมาร์ทพอร์ตจนสุดแล้ว

ฉันจะใช้แม่เหล็กไฟฟ้ากับระบบ VEX GO ของฉันได้อย่างไร

GO_Disks.png

สามารถใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อหยิบและวางดิสก์

GO_Brain-Electromagnet-Battery2.png

ในการควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย Brain ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แม่เหล็กไฟฟ้าและแบตเตอรี่ เชื่อมต่อกับ Brain

VEXcode_GO_Magnet.png

จากนั้นตั้งโปรแกรมแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้ VEXcode GO ดูบทความ Robot Config เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบล็อกจากหมวดหมู่ "แม่เหล็ก" ใน VEXcode GO


เซ็นเซอร์ตา

ฉันจะเชื่อมต่อ Eye Sensor กับ Brain ได้อย่างไร

GO_Brain-EyeSensorCallout.png

ค้นหาพอร์ตเซ็นเซอร์ตาสีเขียวปนฟ้า บน Brain

VisionPort1.png

ต่อเซ็นเซอร์ตากับสมองโดยเสียบสายเซ็นเซอร์ตาสีเขียวปนฟ้าเข้ากับพอร์ตเซ็นเซอร์ตาสีเขียวปนฟ้าของ Brain

GO_VisionPortConnection.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายเซนเซอร์ตาสีเขียนปบฟ้า เข้าไปในพอร์ตเซนเซอร์ตาสีเดียวกัน ตรง Brain โดยได้เสียสายจนสุดแล้ว เสียง 'คลิก' จะช่วยให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเสียบเข้ากับพอร์ตจนสุด

GO_Brain-ButtonPush.png

ต้องติดเซ็นเซอร์ตากับ Brain ก่อนกดเปิด Brain เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง หากติดหรือถอดเซ็นเซอร์ตา หลังจากเปิดการทำงานของBrain แล้ว จะต้องรีบู้ท Brain (ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง) เพื่อให้เซ็นเซอร์ตาทำงานได้อย่างถูกต้อง

ฉันจะใช้ Eye Sensor กับระบบ VEX GO ได้อย่างไร

DetectingRed.png

สามารถใช้ Eye Sensor เพื่อตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่ใกล้หรือไม่ และยังสามารถระบุสีของวัตถุนั้นๆ ได้ด้วย

GO_Brain-Battery-Eye2.png

ในการควบคุมเซ็นเซอร์ตาด้วย Brain ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ตาและแบตเตอรี่ เชื่อมต่อกับ Brain

VEXcode_GO_EYE.png

จากนั้นตั้งโปรแกรม Eye Sensor โดยใช้ VEXcode GO ดูบทความ Robot Config เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบล็อกจากหมวดหมู่ "การตรวจจับ" ใน VEXcode GO


กันชน LED

ฉันจะเชื่อมต่อ LED Bumper กับ Brain ได้อย่างไร

GO_Brain-Bumper.png

เชื่อมต่อ LED Bumper เข้ากับ Brain ด้วยการเสียบ LED Bumper Cable เข้ากับ Smart Ports อันใดอันหนึ่งจากสี่พอร์ตของ Brain

BlackPortConnections.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายกันชน LED เข้ากับพอร์ตอัจฉริยะของ Brain จนสุดแล้ว เสียง 'คลิก' จะช่วยให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเสียบเข้ากับสมาร์ทพอร์ตจนสุดแล้ว

ฉันจะใช้ LED Bumper กับระบบ VEX GO ของฉันได้อย่างไร?

CodeBase_Lab_3_-_PushToStart.png

เมื่อกันชน LED ถูกกด หรือชน จะเป็นตัวเปิดการทำงาน เสมือนสวิตช์อีกแบบ ตัวอย่างเช่น สามารถใช้กันชน LED เพื่อเริ่มระบบขับเคลื่อนเมื่อกันชนถูกชนหรือกดด้วยวัตถุ อาทิ ผนัง

GO_Bumper-Colors.png

กันชน LED ยังใช้เพื่อแสดงสีแดง สีเขียว หรือไม่มีสี (เมื่อปิดไฟ)

Code_Base_port_callout.png

ในการควบคุมกันชน LED ด้วย Brain ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากันชน LED และแบตเตอรี่ เชื่อมต่อกับ Brain

VEXcode_GO_Bumper.png

จากนั้นตั้งโปรแกรม LED Bumper โดยใช้ VEXcode GO ดูบทความ Robot Config เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบล็อกจากหมวดหมู่ "การตรวจจับ" และ "Looks" ใน VEXcode GO

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: